Sách checkpoint

Điểm lại những quyển sách quan trọng nhất trước 25t.

[Đắc nhân tâm – D. Carnegie. Sách của mẹ, lấy từ tủ phòng gỗ to. Đọc lớp 8, lớp 10 đọc lại]
[Hiểu về trái tim – Minh Niệm. Biết đến nhờ chị Nu. Đọc năm đầu ĐH]
[Trịnh Công Sơn, tôi là ai là ai – TCS và các bạn. Tự tìm đến vì quá phê nhạc TCS. Đọc 2015]
[Giap – Boudarel. Biết đến trong khi tìm hiểu lịch sử quân sự Việt Nam. Đọc 2016]